Sinds 2018 hanteert de club een nieuw bestuursmodel, dat in 2019 ook in het vernieuwde Algemeen Reglement is verankerd. Het bestuur bestaat uit maximaal 9 leden. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en de penningmeester.

Het bestuur komt minimaal eenmaal per maand bijeen. In het voorjaar en het najaar nodigt het bestuur alle leden uit voor de algemene vergadering. Dit is het hoogste besluitvormende orgaan van de vereniging, waarin onder andere besloten wordt tot vaststelling van de jaarlijkse begroting en jaarrekening, de hoogte van de contributie, benoeming van bestuursleden, leden van verdienste en ereleden en – indien aan de orde – wijziging van statuten, algemeen reglement en het aangaan van een fusie.