Het is al weer enige jaren geleden, dat RKSV Halsteren met een gestructureerde aanpak het thema Sportiviteit en Respect op de kaart heeft gezet. Dit hield in dat er een (actieve) werkgroep met dit onderwerp bezig was, er diverse sessies met trainers, leiders en ouders werden gehouden, er een procedure voor ongewenst gedrag bestond en last but not least er zelfs een boekje Waarden en Normen is uitgegeven. Helaas hebben we moeten constateren dat de aandacht voor dit thema sindsdien binnen onze vereniging wat is verslapt.

Het werk is echter nooit af en het onderwerp is actueler dan ooit. Het bestuur is dan ook tot de conclusie gekomen dat het belangrijk is dat het thema weer opgefrist gaat worden. De centrale vragen hierbij zijn: hoe zorgen we ervoor dat het thema Sportiviteit en Respect actueel blijft in relatie tot nieuwe ontwikkelingen en hoe kunnen we het een structureel onderdeel van ons functioneren binnen onze vereniging laten zijn.

Voorbeelden van gebeurtenissen bij andere verenigingen of elders in onze maatschappij die in de publiciteit komen, tonen steeds weer aan hoe belangrijk het is om hier actief mee bezig te zijn en blijven.
Daarom zijn we als vereniging blij dat er een groep nieuwe vrijwilligers is opgestaan om de commissie Sportiviteit en Respect nieuw leven in te blazen.

Het opfrissen van de normen en waarden en geldende gedragsregels en -protocollen binnen RKSV Halsteren is aan de hand van de actuele maatschappelijke ontwikkelingen gedaan.

Preventief beleid op pesten, racisme, seksuele intimidatie en ongewenst gedrag, alsmede misbruik zijn nu een vast onderdeel geworden van het beleid. Ook geeft de commissie invulling aan een interne tuchtregeling, als aanvulling op het bestaande tuchtrecht van de KNVB. Daarnaast zal de commissie in samenspraak met de vrijwilligerscoördinator toezien op de aanvraag en afgifte van verklaringen omtrent gedrag voor alle vrijwilligers.

De nieuwe commissie zal zich onder andere gaan richten op het ontwikkelen van structuren en de organisatie hierom heen om handhaving van de gedragsregels te kunnen waarborgen.
Cruciaal voor het meest belangrijke van sportiviteit en respect binnen onze vereniging is dat het een gezamenlijk belang is, waarin iedereen (bijna vanzelfsprekend) zijn verantwoordelijk neemt.

We zullen te allen tijde scherp moeten zijn en blijven op het signaleren van ongewenst gedrag en proberen hier in een vroegtijdig stadium samen met de commissie de juiste stappen te zetten waarbij individuele belang en het clubbelang zo goed mogelijk op elkaar afgestemd zullen zijn.
Hierbij zijn de stellingen “Voorkomen is beter dan genezen” en “Wat gij niet wilt dat U geschiedt, doet dat ook een ander niet” een absolute waarheid.

Zonder de steun van en draagvlak binnen de vereniging gaat dit zeker niet lukken. Laten we er daarom gezamenlijk voor zorgen dat dit alles een structurele plaats krijgt en houdt, zodanig dat we ook op dit gebied trots kunnen zijn en blijven op onze mooie vereniging, zoals wij die met zijn allen vormen!

Namens het bestuur van RKSV Halsteren,

Jan van Elzakker,
voorzitter

Beleidsplan Sportiviteit en Respect