Uitnodiging Algemene Ledenvergadering d.d. 14 oktober 2021

Het bestuur van de RKSV Halsteren nodigt haar leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op donderdag 14 oktober 2021 om 19.30 uur in de bestuurskamer van RKSV Halsteren.

Agenda

1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 16 juni 2021
4. Jaarverslag van het bestuur
5. Financieel jaarverslag ‘20/’21 / vaststelling jaarrekening ‘20/’21
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Verkiezing leden kascontrolecommissie
8. Rondvraag
9. Sluiting

De notulen zijn op ter vergadering beschikbaar of kunnen vooraf worden opgevraagd via een email aan secretaris@rksvhalsteren.nl. De overige agendapunten zullen mondeling door het bestuur worden toegelicht.

Als u verhinderd bent, dan kunt u zich per email afmelden bij de secretaris via secretaris@rksvhalsteren.nl.

Hoogachtend,
namens het bestuur,

Patrick Koek,
secretaris