Uitnodiging Algemene Ledenvergadering d.d. 17 november 2022

Het bestuur van RKSV Halsteren nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering welke gehouden zal worden op donderdag 17 november 2022 in de bestuurskamer van RKSV Halsteren op sportpark De Beek. Aanvang: 19.30 uur.

AGENDA

  1. Opening door de voorzitter
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 23 juni 2022
  4. Herbenoeming bestuurslid

Van de zittende bestuursleden is penningmeester Marc van Leeuwen aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Marc van Leeuwen te herbenoemen tot penningmeester. Tegenkandidaten kunnen vanuit de ALV worden voorgedragen, indien die voordracht door tenminste drie leden wordt ondersteund

  1. Jaarverslag van het bestuur

Het bestuur stelt voor het ter vergadering toegelichte jaarverslag over seizoen ’21/’22 vast te stellen

  1. Financieel jaarverslag ‘21/’22 / vaststelling jaarrekening ‘21/’22

Het bestuur stelt voor de ter vergadering toegelichte jaarrekening en het bijbehorende verslag over seizoen ’21/’22 vast te stellen

  1. Verslag kascontrolecommissie
  2. Verkiezing leden kascontrolecommissie
  3. Beleidsvoorstel prestatief seniorenvoetbal vanaf seizoen ‘23/’24

Ter vergadering zal een toelichting worden gegeven op de mogelijke scenario’s waaruit een keuze gemaakt moet worden. Het bestuur gaat hiervoor graag in gesprek met de leden om te bepalen welk scenario de voorkeur heeft.

  1. Rondvraag

De notulen en het beleidsvoorstel kunnen worden opgevraagd bij de secretaris via secretaris@rksvhalsteren.nl.

Hoogachtend,

Het bestuur van RKSV Halsteren