Uitnodiging Algemene Ledenvergadering d.d. 23 juni 2022

Het bestuur van RKSV Halsteren nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering welke gehouden zal worden op donderdag 23 juni 2022 in de bestuurskamer van RKSV Halsteren op sportpark De Beek. Aanvang: 19.30 uur.

AGENDA

  1. Opening door de voorzitter
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 14 oktober 2021
  4. Voorstel vaststelling contributiebedragen 2022-2023

Het bestuur stelt voor de contributiebedragen in verband met de hoge inflatie met 4,5% te verhogen en af te ronden op hele euro’s

  1. Vaststelling begroting 2022-2023

Het bestuur stelt voor de begroting voor het seizoen 2022-2023 vast te stellen

  1. Benoeming bestuursleden

Van de zittende bestuursleden is John van Elzakker aftredend en herkiesbaar. Voorzitter Jan van Elzakker is aftredend en niet-herkiesbaar. Het bestuur stelt voor John van Elzakker te herbenoemen tot algemeen bestuurslid. Kandidaten voor het voorzitterschap kunnen vanuit de ALV worden voorgedragen, indien die voordracht door tenminste drie leden wordt ondersteund.

  1. Vaststelling Tuchtreglement

Het bestuur stelt voor ter aanvulling op de tuchtreglementen van de KNVB een eigen tuchtreglement vast te stellen en hiervoor een tuchtcommissie in het leven te roepen. Het concept-tuchtreglement is als bijlage gepubliceerd op de website.

  1. Nieuwe voetbalpiramide

Naar verwachting zal de Ledenraad van de KNVB op 18 juni 2022 een besluit nemen over een nieuw te vormen voetbalpiramide. Het bestuur wenst de ALV te informeren over de consequenties van dit besluit voor RKSV Halsteren.

  1. Rondvraag
  2. Sluiting

Het concept-tuchtreglement kunt u hier inzien. De notulen en het contributievoorstel kunnen worden opgevraagd bij de secretaris via secretaris@rksvhalsteren.nl.

Hoogachtend,

Het bestuur van RKSV Halsteren