Uitnodiging algemene ledenvergadering woensdag 16 juni 2021

Het bestuur van RKSV Halsteren nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering welke gehouden zal worden op woensdag 16 juni 2021 in de bestuurskamer van RKSV Halsteren op sportpark De Beek. Aanvang: 19.30 uur.

AGENDA

  1. Opening door de voorzitter
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 16 september 2020
  4. Voorstel vaststelling contributiebedragen 2021-2022
  5. Vaststelling begroting 2021-2022
  6. Benoeming bestuursleden
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

De notulen en het contributievoorstel kunnen worden opgevraagd bij de secretaris via info@rksvhalsteren.nl.

Hoogachtend,

Het bestuur van RKSV Halsteren